Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Toepasselijkheid•De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle workshops, cursussen, lidmaatschappen en, voor zover van toepassing, op rittenkaarten, proeflessen en losse Lessen van en bij WLC Trainingen. Door deelname aan een les verklaart de leerling zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.•WLC Trainingen kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website. WLC Trainingen zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.•Met de online inschrijving en/of betaling voor een les, rittenkaart, abonnement, cursus, workshop of fitness vakantie gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van WLC Trainingen.Algemeen•Bij het niet nakomen van de Algemene Voorwaarden WLC Trainingen weigeren diensten te leveren aan de klant.Persoonsgegevens•Online inschrijfformulieren dienen naar volledig en naar waarheid ingevuld te worden.•WLC Trainingen verzamelt persoonsgegevens van klanten voor het bijhouden van haarledenbestand en zal deze strikt vertrouwelijk in behandeling nemen.•WLC Trainingen gebruikt de persoonsgegevens ook om klanten op de hoogte te brengen van evenementen en andere activiteiten van WLC Trainingen. Indien dit niet gewenst is, kan de klant zich hiervoor per email afmelden via info@wlc-trainingen.nl.Reserveren van de lessen, groepslessen•WLC Trainingen behoudt het recht een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast.•De klant kan zich tot 5 minuten voor aanvang van een les uitsluitend online inschrijven.•Annuleren van een inschrijving voor de les kan kosteloos, op de dag zelf, tot 6 uur voor aanvang van de les. Wanneer de klant binnen 6 uur voor aanvang van de les annuleert, wordt dit gezien als “late cancel” en is restitutie van het lesgeld niet mogelijk en wordt de ‘’late cancel’’ als deelname gezien. •Wanneer er minder dan 4 aanmeldingen 4 uur voor aanvang van de les zijn, dan zal de les komen te vervallen. •WLC Trainingen behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.Risico en aansprakelijkheid•Deelname aan een training van WLC Trainingen geschiedt geheel op eigen risico. WLC Trainingen is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. •WLC Trainingen is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen. Ontstaan door welke oorzaak dan ook, tijdens of in verband met de door WLC Trainingen georganiseerde activiteiten. •Onze trainingen zijn intensief en (soms) blessuregevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Dit geldt voor alle trainingen die WLC Trainingen aanbiedt. Indien je gezondheidsklachten of een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raden we je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een (sport)arts.•Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van WLC Trainingen en/of de eigenaar van de gebruikte locatie door toedoen van een klant zullen te allen tijde verhaald worden op de klant.•Vanwege hygiënische redenen is de klant verplicht een handdoek mee te nemen naar de les. Wanneer de klant geen handdoek bij zich heeft, kan hij er één vragen bij de trainers. Er zijn schone handdoeken aanwezig op de locatie.Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden •Het aanbod van WLC Trainingen vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door WLC Trainingen vermelde prijzen exclusief btw, met dien verstande dat in relatie tot consumenten prijzen (mede) inclusief btw worden vermeld.•WLC Trainingen is gerechtigd om de overeengekomen prijzen van lidmaatschappen te wijzigen. Van een prijsverhoging doet WLC Trainingen schriftelijk mededeling aan de wederpartij. Bij een prijswijziging hoger dan 5% treedt de prijs voor de wederpartij niet eerder in werking dan wanneer zij in de gelegenheid is geweest om het lidmaatschap nog op te zeggen voordat de prijsverhoging van kracht werd. •Indien een prijswijziging plaatsvindt, dan heeft het WLC lid het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden.•WLC Trainingen is gerechtigd om de overeengekomen prijzen van lidmaatschappen te wijzigen onder invloed van externe factoren zoals; wetswijzigingen, belastingwijzigingen, etc. zonder dat een lopend lidmaatschap mag tussentijds mag worden beëindigd.•Zolang de wederpartij jegens WLC Trainingen in gebreke is met de voldoening van een op haar rustende betalingsverplichting, is WLC Trainingen niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst.•In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.•WLC Trainingen is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail/in haar mobiele applicatie aan haar beschikbaar te stellen.•In geval van betalingsverzuim van een consument, zal WLC Trainingen, in afwijking van het bepaalde in lid 6 en 10 niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot betaling over te gaan.•De klant kan lessen volgen op basis van een losse les, een rittenkaart of een lidmaatschap.•De klant is officieel ingeschreven voor de les op het moment dat WLC trainingen het verschuldigde lesgeld heeft ontvangen.•De betalingen dienen te geschieden vooraf deelname aan de training. Door betaling van 1 les, 10-rittenkaart of door de aankoop van een half jaarkaart wordt bij het aanmelden de training (rit) afgeschreven van het tegoed. De geldigheidsduur van de kaarten is 18 weken.•Voor zowel de losse lessen, rittenkaarten als lidmaatschappen geldt dat deze persoonsgebonden zijn en dus niet overdraagbaar zijn aan derden•Ingangsdatum van het lidmaatschap is altijd op de 1e dag van de maand. Mocht de klant op een andere dag lid worden dan de 1e, dan wordt het de lidmaatschapsbijdrage na rato berekend en de dagen opgeteld bij de oorspronkelijke duur van het afgesloten abonnement. De eerste betaling (voor een gedeelte of de gehele maand) zal via iDEAL of PayPal worden voldaan. De daarop volgende betalingen zullen via automatisch incassogeïnd worden.•Er zijn geen terugbetalingen mogelijk op je 10-rittenkaart. Alle 10 ritten op de kaart moeten binnen een termijn van 18 weken worden gebruikt. Gebeurt dat niet, dan komen de overgebleven ritten na 18 weken te vervallen.•Een lidmaatschap bij WLC Trainingen kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van minimaal één maand. Daarna wordt het abonnement tot wederopzegging automatisch verlengd met één maand.•Alle bedragen voor abonnementen, rittenkaarten of losse lessen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar en dienen te geschieden via automatisch incasso volgens de SEPA richtlijnen, via overschrijving of contant.•Ingangsdatum van rittenkaarten is de dag van aankoop.•Ingangsdatum van de maandabonnementen via automatisch incasso is de dag van aankoop of anders aangegeven bij aankoop. Facturering geschiedt rond het begin van de kalendermaand. De abonnementsperiode betreft een volle kalendermaand. De eerste abonnementsperiode wordt, indien van toepassing, pro rato in rekening gebracht.•Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden (zonder kosten). Hierna worden € 9,- stornokosten in rekening gebracht en krijgt het lid maximaal 7 dagen vanaf de dagtekening van de eerste betalingsherinnering de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van 7 dagen in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening voor het lid met een minimum van € 50.•Het abonnement wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot de vestiging worden geweigerd. WLC Trainingen is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst te ontbinden. Workshops, Cursussen & Vakanties•De klant kan deelnemen aan een geplande workshop, cursus of vakantie door zich vooraf aan te melden bij WLC Trainingen en het verschuldigde bedrag te betalen. •Inschrijving voor een workshop kan uitsluitend via het online reserveringssysteem.•Annuleren van een inschrijving voor een workshop, cursus of vakantie is niet mogelijk. Na betaling is de inschrijving definitief.

Openingstijden•WLC Trainingen behoudt zich het recht gesloten te zijn op officiële feestdagen en mogelijk in vakanties een beperkt lesrooster te hanteren, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van lidmaatschapskosten of teruggave. Dit zal vroegtijdig kenbaar worden gemaakt op de website en/of via e-mail.•Op officiële en erkende feestdagen is WLC Trainingen gesloten.•In totaal is WLC 4 weken gesloten. Verspreid over de erkende feestdagen en tijdens de zomervakantie. Slotbepalingen •Je verklaart geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van WLC Trainingen. •Je stemt ermee in dat jouw gegevens door WLC Trainingen bewaard worden. WLC Trainingen verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht worden met het oog op de privacywetgeving.•Je verklaart dat je voor dergelijke trainingen een eigen risico verzekering hebt afgesloten, of zal afsluiten, of dat je dusdanig verzekerd bent dat je voor een eventueel ongeval (inzake materiele, lichamelijke, of geestelijke schade) voldoende verzekerd bent.•WLC Trainingen behoudt het recht verandering aan te brengen in de hier genoemde beleidsnormen.